WISE WO-MAN (MÚDRA ŽENA-MUŽ)

Keď premýšľame o láske, väčšinou myslíme na súcit a empatiu, ale láska je oveľa viac. Má niečo dočinenia so schopnosťou organizovať (usporiadať, zladiť, riadiť) náš každodenný život. Pretože čím lepšie budeme sami organizovaní, tým viac môžeme pomôcť ostatným stať sa organizovanými a takto budeme našimi vibráciami oveľa schopnejší pomôcť nášmu okoliu, spoločnosti či planéte.

„Vo vesmíre pôsobí inteligencia, a tá inteligencia je Láska. Je to jedna z inteligencií. A každá inteligencia ako taká, môže byť systemizovaná cez princípy porozumenia.“
Sandra Epstein


Program Wise Wo-man takto široko koncipovaný pojem Lásky rieši do hĺbky.
Lásku ako vesmírnu inteligenciu možno vnímať z hľadiska nasledujúcej štruktúry:
3 centrá a 3 ekológie a ich vzájomná synergia

V súvislosti s evolučným vývojom ľudstva si potrebujeme uvedomiť, že existujú tri základné centrá, ktoré fungujú na odlišných princípoch:
  • INŠTINKT – zo strachu o prežitie oddeľujeme seba od ostatných, žijeme v rôznych kmeňoch a kultúrach
  • EMÓCIE – vyhľadávame emócie pre splynutie, prijatie, pre potrebu byť milovaní
  • INTELEKT – usporiadavame naše vnímanie do konceptov

Ararêtama pracuje vždy na vyvážení všetkých troch centier: túžob, pocitov a myšlienkových konceptov.

Inteligencia Lásky je model, ktorý môže byť rozvíjaný cez vedomé cvičenia týkajúce sa synergie medzi tromi ekológiami:

1. EKOLÓGIA – starostlivosť o seba - sebarozvoj a sebaporozumenie

Ak v živote dlho trpíme, vedie to k zastaveniu osobného rozvoja. Niektorí ľudia žijú v strese, sami a v utrpení dokonca celý svoj život. Vždy si však môžeme vybrať či chceme byť aktívni alebo pasívni. Byť pasívny je úloha obete. Znamená to umožniť iným, aby rozhodovali o našom živote. Obete sú závislé na tom, čo si o nich myslia a hovoria iní. Druhou možnosťou je aktívna rola, ktorá znamená, že vieme nájsť svoj stred, sme integrované osobnosti, a žijeme a rastieme prostredníctvom našich skúseností a volieb.

Myslime tak, aby sme čo najlepšie vedeli riešiť naše problémy, myslime tým najlepším spôsobom k umožneniu nových skúsenosti. Rešpekt, etika, dokonca aj naše životné poslanie súvisia s inteligenciou lásky.

Tiež je veľmi dôležité pochopiť dopad našej prítomnosti vo svete. Od miery zvládnutia integrácie našej prvej ekológie v synergii s ostatými (čo znamená riešiť otázky: ako môžem pochopiť sám seba lepšie? ako môžem skutočne integrovať svoju inštinktívnu emocionálnu a intelektuálnu úroveň? ako môžem začleniť svoje nadanie a vášne do svojho života tak, aby som mohol pracovať v niečom, čo mi naozaj prináša radosť? ako môžem premeniť obetovanie sa na potešenie?), závisí nakoľko sa nebudeme musieť seba-obetovať, a napriek tomu budeme mať dostatok šťastia, radosti a dostatok peňazí na všetko, čo chceme. Je potrebné obrátiť túto paradigmu.

V tejto úrovni vyvíjame pocit pohody, uvedomenia si vlastnej hodnoty, pokoja, hojnosti a disciplíny.

2. EKOLÓGIA - Starostlivosť o druhých - Spoločenská starostlivosť

Druhá ekológia má čo do činenia s tým, ako môžeme pomôcť našim vzťahom, aby sa zlepšili. Súvisí to s inteligenciou lásky: či je tam spolupráca, súčinnosť, rešpekt, empatia, a rovnako aj nová úroveň empatie, ktorú považujeme za zodpovednosť. Zodpovednosť nie je tiaž, nie je o potrebe urobiť niečo namáhavé a náročné. Zodpovednosť je schopnosť adekvátne reagovať (z-odpovedať) na život, je to zbierka prístupov, ktoré pomáhajú riešiť výzvy života: spôsob ako sa postavíme k udalostiam a ako s nimi naložíme.

Na úrovni 2. ekológie je veľmi potrebné aby naša pokora, empatia a vedomie vlastnej hodnoty, boli v rovnováhe. Ak si uvedomujeme vlastnú hodnotu, ale v nedostatočnej miere sme rozvinuli našu pokoru, zvyčajne nám chýba schopnosť vážiť si druhých a stávame sa sebeckí. Toto je dôvod, prečo musia byť tieto kvality v rovnováhe. Bez rovnováhy sa naša sila môže vychýliť zlým smerom. Správny smer znamená, že sme schopní si ctiť ako seba tak i druhých.

Zrkadlom toho, aký máte vzťah k 2. ekológii, vám poskytne 2. krok programu Wise Wo-man. Naučíte sa rešpektu, spolupatričnosti, láskyplnosti, zodpovednosti a vyživujúcej podpore. A tak isto tomu, ako mať tieto kvality vo vzájomnej rovnováhe.

3. EKOLÓGIA - Spoločenská starostlivosť

Tretia ekológia súvisí so spoločnosťou. S množstvom energie dávanej spoločnosti okolo nás, k dosiahnutiu ozajstnej spolupráce, k vybudovaniu novej kultúry pre budúcnosť, a k tomu, aby sme boli aktívnymi účastníkmi v prítomnosti.

Sandra sa vo svojej práci opiera o presvedčenie, že nie je možné zmeniť svet bez toho, aby sme sami pomohli ľuďom v našom bezprostrednom okolí, v našej komunite. Keby každý prispel trochou pomoci, celé ľudstvo by sa mohlo k novému cyklu na planéte priblížiť ľahšie.

Wise Wo-Man program pracuje s 3.ekológiou prostredníctvom rozvoja spolupráce, súcitu, etiky, poslania a prenikavosti vnemu.

Keď sme schopní integrovať tieto tri ekológie, tak plne pracujeme v spektre inteligencie lásky. A o tom je tento program.

Program Wise Wo-man

Tento program vytvorila Sandra Epstein na báze vyššieuvedeného a 21 špeciálnych esencií, ktoré tento proces práce s tromi ekológiami a troma centrami podporujú sú zmesou originálnych esencií zameraných na konkrétnu tému a esencie JOY. Esencia JOY je energia kokosovníku a pomáha uvoľniť hlboko uložený vnútorný odpor. Vnútorný odpor je skrytý blok, naša výhovorka, prečo nerobíme to, či ono. Je preto veľmi dôležité tieto bloky z nášho emočného systému uvoľniť. Našu vitalitu potom neplýtvame na vnútorný boj, ale môžeme ju využiť na zmysluplné aktivity. Odhaliť a uvoľniť tieto bloky , ktoré sa usadzujú v našom emočnom tele a veľakrát sú manifestované i na našom fyzickom tele, pomôže práve užívanie špeciálnych esencií. Esencie odhalia to, čo naša myseľ nedokáže rozpoznať. Program nám dá šancu pracovať do hĺbky s každou ekológiou a navzájom ich prepojiť tak, aby sme sa mohli nachádzať v našom strede a v spektre lásky.

Program trvá 21 týždňov. S každou ekológiou sa pracuje 5 týždňov, ďalších päť týždňov je venovaných synergii všetkých troch ekológií a posledný týždeň na záverečné ukončenie a ukotvenie . Teda celý program má 3 etapy:

I.Etapa

„S láskou sa starám sama o seba“ – 5 týždnov
„S láskou sa starám o teba“ – 5 týždnov
„S láskou sa starám o nás“ – 5 týždnov

II. Etapa

Synergia troch ekológií – 5 týždnov

III. Etapa

Ukotvenie a ukončenie celého procesu – 1 týždeň

Každodenné otázky, ktoré by sme si mali položiť, sú:
  • Môžem byť dnes iným človekom ako som bol včera? Na čo sa mám sústrediť, čo by som mal podporiť?
  • Viem dnes pracovať na lepších vzťahoch? Aké sú moje slabé miesta, ktoré tento proces blokujú?
  • Môžem pomôcť svojej komunite, spoločnosti, krajine, a ak áno, akým spôsobom?

Wise Wo-man program je určený ženám i mužom, ktorý majú záujem hlboko načrieť do svojho vnútra, hľadajú odpovede na vyššieuvedené otázky a majú záujem intenzívne pracovať s uvedenými tromi ekológiami. Je to hlboko transformačný program, ktorý je určený tak jednotlivcom, ako aj skupinám.

Možno ho absolvovať nasledovne:
  • individuálne – programom prechádzate samostatne, získate esencie plus pracovné materiály k celému programu
  • individuálne - avšak súčasťou je koučing a pravidelné sedenia plus materiály k celému programu
  • skupinovo - skupinový program je určený malej skupinke maximálne šiestich ľudí. Súčasťou je pravidelný skupinový koučing plus pracovné materiály k celému programu.
Pre viac informáciii alebo prihlásenie volajte na 0915 747 539 alebo píšte na info@janakoczkasova.com.